Dissociation er den sidste overlevelsesstrategi under traumer

Opdateret 22. august 2019

Kvinde der dissocierer.

Talrige undersøgelser har vist en betydelig sammenhæng mellem dissociation og traume. Traumeteorien hævder i al korthed, at der skabes dissociation, når man er ude af stand til at forene hele sin virkelighed i mødet med en overvældende trussel om fare. Dette indre forsvar tillader én at holde sin virkelighed ud, hvor ondartet den end kan være, uden at føle sig tilintetgjort, fordi man er nød til at holde den ud. (1)

I ICD-11 fremstår dissociation hverken ved PTSD eller Kompleks PTSD. Det kan således tænkes, at dissociation er en separat forstyrrelse under “Dissociative forstyrrelser” i ICD-11.(7)

Traumatiske begivenheder forvises fra den daglige bevidsthed

De traumatiske begivenheder bliver forvist til dele af bevidstheden, som ikke påvirker ens daglige bevidsthedsniveau.Fx hvis hele en begivenhed er for overvældende, vil forskellige dele af begivenheden splitte fra hinanden, og fra personens egen fortælling om traumet. (2)

Den sidste overlevelsesstrategi

Selv om dissociation er et velkendt begreb, er der en igangværende uenighed om teorien bag. Der mangler en klar definition, som alle forskere er enige om (4). Et evolutionært perspektiv tyder på, at dissociation er den sidste overlevelsesstrategi, der er tilbage, når et livstruende rovdyr, er tæt på eller ved andre situationer, som er domineret af hjælpeløshed.(5)

Dissociation gør overlevelse muligt ved direkte kontakt til et rovdyr

Dissociation gør overlevelse muligt, når der er direkte kontakt med et farligt rovdyr, hvis der er kropsvæske til stede (ex sperm, blod), og hvis kroppens grænser allerede er overtrådt (ex ved samleje eller skarpe knive og tænder). Disse situationer kræver fysiologiske tilpasninger – herunder ubevægelighed, smerte-tolerance, ”afbryder” til bevidstheden, informationsbehandling og adfærd, der opfattes som mærkelig, fordi de rækker ud over almindelige erfaringer.(5)

Hvad sker der under dissociation?

Det der sker, når en person bliver ramt af dissociation, er at der bliver en fundamental mangel på sammenhæng mellem følgende:

 • Hoved og krop (manglende kropsfornemmelse).
 • En del af kroppen og resten af kroppen. Man kan fx. få krampeanfald, gangforstyrrelser eller måske bevægelsesforstyrrelser, hvor man får nedsat kraft i muskulatur (pareser).
 • Personens bevidsthed og hendes følelser, tanker og fornemmelser.
 • Bevidstheden og de forskellige sansemodaliteter. Fx syn, hørelse, lugt, smag, kropssansninger osv., der også indbyrdes kan være adskilt fra hinanden.
 • Personens bevidsthed og hendes erindringer om begivenheden, altså amnesi (hukommelsestab).
 • Kroppens ordløse (måske natlige) oplevelser og dagligdagens sprog (incest).
 • Bevidstheden og hele kroppen (ud af kroppen oplevelser). (3)

Symptomerne på dissociation

Symptomerne på dissociation kan være:

 • Desorientering, sløring, osteklokkefornemmelse, døsighed eller opmærksomhedsforstyrrelser, ”spacyness”, uvirkelighedsfølelse.
 • Følelsesløshed, følelsesmæssigt fravær. Problemer med at mærke eller sætte ord på følelserne.
 • ”Disconnectness” – man føler sig uden for tid og sted eller har mærkelige oplevelser af tiden.
 • Depersonalisation – man føler sig adskilt fra sig selv, måske ser man sig selv udefra.
 • Derealisation – omgivelserne eller andre mennesker føles fremmede, uvirkelige eller underlige.
 • Ud af kroppen-oplevelser, nærdødsoplevelser.
 • Amnesi eller glemsomhed. ). Fx.  at man har hukommelsestab for bestemte begivenheder eller dele af sit liv. Fx. da man boede i en bestemt by, eller da man blev student.
 • Billeder uden lyd og/eller uden mening eller lyde uden billeder eller mening.
 • Tunnelsyn, overfølsomhed overfor lys, ukoordineret syn.
 • Tunnelhørelse, overfølsomhed over for lyd, måske over for specielle frekvenser.
 • Magtesløshed eller psykisk lammelse.
 • Flashbacks – pludselige og ufrivillige visuelle, auditive, emotionelle, adfærdsmæssige eller kropslige erindringer, der invaderer bevidstheden. Man er i oplevelsen, som om den foregår her og nu (dvs. der er en adskillelse mellem det man sanser og oplevelsen af den nuværende, virkelige verden).  (1) (3)

Desuden ses ofte angst, lavt selvværd, somatisering, misbrug, selvskadende adfærd, selvmordstanker eller selvmordsforsøg.

 

Kilder
 1. InforMD.dk. ”03.4 Dissociative tilstande”. 2014. www.infomd.dk/psykiske-sygdomme/034-dissociative-tilstande
 2. Toni Luxenberg, PsyD, Joseph Spinazzola, PhD, and Bessel A. van der Kolk, MD. Lesson 25: ”Complex Trauma and Disorders of extreme Stress (DESNOS) Diagnosis, Part One: Assessment.” www.traumacenter.org/products/pdf_files/DESNOS.pdf
 3. Bodil Claesson. 2014. ”Pigen der hoppede ud af sin krop. En bog om dissociation.” 1. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-5826-3.
 4. Spitzer, C., Barnow, S., Freyberger, H. J., & Grabe, H. J. (2006). Recent developments in the theory of dissociation. World Psychiatry, 5, 82–86.
 5. Maggie Schauer og Thomas Elbert. Department of Psychology, University of Konstanz, Tyskland. “Dissociation following traumatic stress – etiology and treatment. Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology 2010; Vol. 218(2):109–127
 6. Hyland P, Elklit A, Cloitre M m.fl. ”An assessment of construct validity of the ICD-11 proposal for complex posttraumatic stress disorder.” Side 7. 2016. American Psychological Association.
 7. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (2018). 18. juni 2018. www.icd.who.int.