Hvilken type behandlere har du brug for til din PTSD?

Opdateret 18. februar 2023

Det kan være ganske uoverskueligt at finde rundt i de behandlingstilbud den enkelte PTSD-ramte eller dennes pårørende har ret til. Mange gange er du ganske enkelt nødt til at spørge ind til det flere forskellige steder, da denne viden som regel ikke er tilgængelig et enkelt sted. Ligesom tilbuddene kan variere fra kommune til kommune, fra region til region og så også være afhængig af éns alder, etniske oprindelse, fag, og selve baggrunden for PTSDen.

Det forsøges her at skabe et overblik over nogle af de muligheder der findes. Der kan sagtens være yderligere muligheder end dem, der nævnt her.

Egen praktiserende læge

Hvis du lider af PTSD eller Kompleks PTSD, vil den praktiserende læge som regel være første skridt i et behandlingsforløb. En praktiserende læge er en speciallæge som er specialiseret i almen medicin. Lægen kender ofte til de behandlingsmuligheder, der findes i din aktuelle region og kan henvise dig videre.

For både børn, unge og voksne er det vigtigt at du er opmærksom på, at behandling hos den praktiserende læge også er behandling. Det vil sige, at lægen ikke nødvendigvis henviser dig til behandling andetsteds, hvis hun ikke vurderer, at det er nødvendigt.

Endvidere er det den praktiserende læge, der henviser til psykolog og eventuelt psykiater. Med en henvisning er behandling hos en psykiater gratis, hvis psykiateren har et ydernummer, hvilket betyder at hun får tilskud fra den offentlige sygesikring. Hvis psykologen modtager sygesikringsklienter, betaler sygesikringen en stor del af behandlingen. I afsnittet ”Psykolog” kan du se i hvilke tilfælde, at lægen kan henvise til en psykolog.

Psykiatrien

Du kan ikke henvende dig direkte til en psykiatrisk afdeling, men kan blive henvist af din praktiserende læge, en psykiater eller lokalpsykiatrien.

Hvis du har fået en henvisning kan du få behandling for PTSD, Kompleks PTSD eller andre lidelser i lokalpsykiatrien eller Regionen. I lokalpsykiatrien og Regionen skal de imidlertid først vurdere om du passer til deres behandlingstilbud.

Bliver du visiteret til behandling i lokalpsykiatrien kan du tage et PTSD pakkeforløb. Og bliver du visiteret til behandling i Regionen kan du få specialiseret behandling for PTSD.

Kommer du i en situation, hvor en læge vurderer, at du er psykotisk og til fare for dig selv eller andre, kan du blive tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling. At være psykotisk er for eksempel hvis at du har vrangforestillinger eller er i en tilstand, der kan side stilles dermed.(1)

Psykiater

En psykiater er en speciallæge, der er specialiseret i psykiske lidelser. Psykiateren kan lige som den praktiserende læge ordinere medicin (for eksempel antidepressiv). Er der brug for at at blive diagnostiseret, er det psykiateren der kan vurdere, hvilke diagnoser man har på baggrund af en længere udredning. Det er noget af det, som psykiatere er specialiseret indenfor. Nogle psykiatere er også videreuddannet i samtaleterapi.

For at komme i behandling hos en psykiater skal man henvises fra sin praktiserende læge.

De fleste psykiatere har et ydernummer under sygesikringen, hvilket betyder at behandlingen er gratis, hvis du har en henvisning. Der findes dog også psykiatere uden ydernummer, hvor du som udgangspunkt selv skal betale for behandlingen, og hvor du selv kan kontakte dem.

Psykolog

En psykolog har en femårig universitetsuddannelse og kan derudover blive autoriseret gennem en toårig praktisk efteruddannelse. Psykologtitlen (cand.psych.) er en beskyttet titel, hvilket betyder, at det kun er tilladt at fungere som psykolog, hvis man har gennemført den femårige uddannelse. Er psykologen endvidere autoriseret, er du sikret et højt psykologfagligt niveau, da psykologen efter endt uddannelse har fået supervision i min. 160 timer under sin praksis.(4)

Psykologer tilbyder samtaleterapi og andre terapiformer som fx kunstterapi eller kropsterapi og deres terapeutiske udgangspunkt og fokus er derfor varierende, hvilket kan være værd at være opmærksom på, når man søger en psykolog. Såkaldte specialpsykologer kan også give diagnoser efter en længere udredning.

Man skal som udgangspunkt selv betale for psykologhjælp.

Har du været udsat for en traumatisk begivenhed eller er ramt af bestemte lidelser, kan du få tilskud til psykologhjælp fra Den Offentlige Sygesikring. Det drejer sig om 12 timers psykologhjælp med hel eller delvis dækning af udgiften til psykolog. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune(3). Lægen skal inden henvisningen skønne om du befinder dig i en krise, og om du tilhører en af nedenstående grupper:(2)

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved deres barn, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykolog inden 6 måneder efter den begivenhed, som er grund til, at du ønsker psykologhjælp. Men henvisningen kan også henvises senere – dog senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Ved incest/seksuelle overgreb eller depression er der ingen tidsbegrænsning. Har du været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse ret til tilskud til 12 samtaler.  Ved moderat depression og angst er det imidlertid muligt at få 2×12 samtaler.(2)

Børn og unge har også ret til tilskud til psykologhjælp ved lægehenvisning. Dog ikke ved kategori 10 og 11.(2)

På hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk kan du søge efter psykologer og indsnævre søgningen efter geografisk områder, speciale, og om, hvorvidt psykologen tager imod klienter med henvisning fra egen læge. Er du PTSD-ramt eller har været udsat for en traumatisk oplevelse er det bedst at finde en psykolog, som er specialiseret i psykotraumatologi. Under www.psykologeridanmark.dk vælger du “Flere søgekriterier”, og under “Specialist / Specialpsykolog” vælger du “Specialist i psykotraumatologi”. Derved får du en liste over alle psykologer i Danmark, som er specialiseret i at behandle mennesker med traumer.

Psykoterapeut

Psykoterapeuter tilbyder ligesom psykologer forskellige former for terapi. I modsætning til psykologer er titlen som psykoterapeut ikke en beskyttet titel, hvilket betyder, at enhver i princippet kan kalde sig psykoterapeut.

Der er ingen kontrol af psykoterapeuter og det kan derfor være svært at gennemskue, hvilken uddannelse, kompetence og erfaring den enkelte psykoterapeut har.

I 2004 udarbejdede flere ministerier 12 kvalitetskriterier, som skulle sikre, at uddannelserne til psykoterapeut var i orden. Disse krav er den del af de krav, som Psykoterapeutforeningen kræver, for at man som terapeut kan blive medlem hos dem.(3)

Psykoterapeutforeningen er en forening for psykoterapeuter, som har mindst fire års psykoterapeutisk deltidsuddannelse med minimum 800 lektioner, og som har en bestået eksamen fra en af de af foreningens godkendte psykoterapeutuddannelser. (5)

Her kan du finde en godkendt psykoterapeut i dit område.

Fysioterapi

I såvel sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien har du gerne mulighed for at få gratis fysioterapi som en del af din behandling. Om det er relevant for dig, tages der stilling til, når der laves en behandlingsplan for dig.

Du kan også blive henvist til en fysioterapeut hos din egen læge, speciallæge eller reumatolog. Alle borgere kan henvises til almen fysioterapi og Sygesikringen betaler noget af regningen. Har man et varigt svært fysisk handicap eller en progressiv sygdom, kan man få gratis fysioterapi eller ridefysioterapi gennem ens kommune.(6)

Lider man af for eksempel anspændthed, hyperarousal, manglende fornemmelse af egen krop eller er man selvskadende, kan man også have fordel af kropsterapi i form af psykiatrisk fysioterapi. Der kan man via forskellige massageformer, afspænding, øvelser, sport, tyngdedyne og lignende lindre eller stabilisere din kropslige tilstand.(7)

Du kan få psykiatrisk fysioterapi i forbindelse med behandlingstilbud i Regionerne og nogle kommuner.

Private og offentlig afdelinger og klinikker til behandling af flygtninge

Der findes en række klinikker og afdelinger over hele landet med speciale i behandling og rehabilitering af torturoverlevere og andre traumatiserede flygtninge. Fælles for mange af disse klinikker er at de benytter sig af en bred palette af behandlinger og støtte. Det kan være både medicin, terapi, fysioterapi samt social støtte med videre.

Disse klinikker er kun for en specifik målgruppe, nemlig traumatiserede flygtninge eller torturoverlevere og deres pårørende. Du kan læse mere om de enkelte tilbud her.

Veterancentre

Alle soldater, både tidligere og nuværende har ret til behandling samme steder og på samme vilkår som “almindelige borgere”. Der arbejdes på at oprette flere veterancentre, der skal hjælpe veteraner og deres pårørende.

På veterancentre har veteraner et livslangt tilbud om psykologisk behandling af veterancentrenes militærpsykologer.

Der findes specialiserede regionale behandlingscentre for personer med militærbaggrund og PTSD i alle regioner, og i 3 regioner findes der også højtspecialiseret behandling af PTSD. Det er tilfældet i Region Hovedstaden, Region Midt og Region Syddanmark.(8)

 

Kilder
 1. Psykiatrien i Region Midtjylland. “Sådan bliver du indlagt på en voksen psykiatrisk afdeling.” 3. august 2020. www.psykiatrien.rm.dk.
 2. Psykologer i Danmark. ”Offentlige tilskudsordninger.” 3. august 2020. www.psykologeridanmark.dk.
 3. Dansk Psykoterapeutforening. “Evaluering af private psykoterapeutuddannelser, vejledning, 5. udgave.” Jan. 2017. www.psykoterapeutforeningen.dk.
 4. Psykologer i Danmark. ”Autoriserede psykologer.”www.psykologeridanmark.dk.
 5. Dansk Psykoterapeutforening. “Optagelseskriterier.” 3. august 2020. www.psykoterapeutforeningen.dk.
 6. Danske Regioner. “Fysioterapi.” 3. august 2020. www.regioner.dk.
 7. Lotte Katballe og Aksel Grosen. Institut for Mentalisering. “Kompasanalysen sætter retning på den fysioterapeutiske intervention.” Jan. 2018. www.institutformentalisering.dk.
 8. Sundhedsstyrelsen. “Behandling af PTSD hos veteraner – 2010. Side 21. 18. nov. 2010. www.sst.dk.