Type af behandlere

Billedet viser en hospitalsgang.
Det kan være ganske uoverskueligt at finde rundt i de behandlingstilbud den enkelte PTSD-ramte eller dennes pårørende har ret til. Mange gange er man ganske enkelt nødt til at spørge ind til det flere forskellige steder, da denne viden som regel ikke er tilgængelig et enkelt sted. Ligesom tilbuddene kan variere fra kommune til kommune, fra region til region og så også være afhængig af éns alder, etniske oprindelse, fag, og selve baggrunden for PTSDen.
Det forsøges her at skabe et overblik over nogle af de muligheder der findes. Der kan sagtens være yderligere muligheder end dem, der nævnt her.

Egen praktiserende læge

Hvis man lider af PTSD eller Kompleks PTSD, vil den praktiserende læge som regel være første skridt i et behandlingsforløb. Lægen kender ofte til de behandlingsmuligheder, der findes i den aktuelle region og kan henvise patienten videre.(1)

For både børn, unge og voksne er det vigtigt at være opmærksom på, at behandling hos den praktiserende læge eller speciallæge også er behandling, dvs. at lægen ikke nødvendigvis henviser til behandling andetsteds, hvis ikke dette vurderes nødvendigt. (1)

Endvidere er det den praktiserende læge, der henviser til psykolog og eventuelt psykiater. Med en henvisning er behandling hos psykiater, hvis denne modtager sygesikringsklienter, gratis. Hvis psykologen modtager sygesikringsklienter, betaler sygesikringen en stor del af behandlingen. I afsnittet ”Psykolog” kan du se i hvilke tilfælde, at lægen kan henvise til en psykolog. (1)

Psykiatrien

Man kan ikke henvende sig direkte til psykiatriske afdelinger, men skal henvises igennem egen læge, hvis man skal behandles i psykiatrien. Det kan man gøre med henblik på såvel indlæggelse, individuelle samtaler og medicinering. (1)

Psykiater

En psykiater er en speciallæge, der er specialiseret i psykiske lidelser. Psykiateren kan lige som den praktiserende læge ordinere medicin (fx antidepressiv).(1) Er der brug for at at blive diagnostiseret, er det psykiateren der kan vurdere, hvilke diagnoser man har på baggrund af en længere udredning. Det er noget af det, som psykiatere er specialiseret indenfor. Nogle psykiatere er også videreuddannet i samtaleterapi, hvilket kan være en fordel når det gælder behandling af fx spiseforstyrrelser eller selvskade(1).

For at komme i behandling hos en psykiater skal man henvises fra sin praktiserende læge.

Det er forskelligt, hvorvidt psykiateren fungerer som eneste behandler eller om der samtidig anbefales/henvises til anden støtte og hjælp. (1)

De fleste psykiatere har et ydernummer under sygesikringen, hvilket betyder at behandlingen er gratis, når man har en henvisning. Der findes dog også psykiatere uden ydernummer, hvor man som udgangspunkt selv skal betale for behandlingen. (1)

Psykolog

En psykolog har en femårig universitetsuddannelse og kan derudover blive autoriserede gennem en toårig praktisk efteruddannelse. Psykologtitlen (cand.psych.) er en beskyttet titel, hvilket betyder, at det kun er tilladt at fungere som psykolog, hvis man har gennemført den femårige uddannelse.(1) Er psykologen endvidere autoriseret, er du sikret et højt psykologfagligt niveau, da psykologen efter endt uddannelse har fået supervision i min. 160 timer under sin praksis.(4)

Psykologer tilbyder samtaleterapi og andre terapiformer som fx kunstterapi eller kropsterapi og deres terapeutiske udgangspunkt og fokus er derfor varierende, hvilket kan være værd at være opmærksom på, når man søger en psykolog.(1) Såkaldte specialpsykologer kan også give diagnoser efter en længere udredning.

Man skal som udgangspunkt selv betale for psykologhjælp.

En række psykologer har ydernummer hos sygesikringen, hvilket betyder at de tager imod dem, der er blevet henvist fra egen læge. (1)

Har du været udsat for en traumatisk begivenhed eller er ramt af bestemte lidelser, kan du få tilskud til psykologhjælp fra Den Offentlige Sygesikring. Det drejer sig om 12 timers psykologhjælp med hel eller delvis dækning af udgiften til psykolog. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune(3). Lægen skal inden henvisningen skønne om du befinder dig i en krise, og om du tilhører en af nedenstående grupper:(2)

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved deres barn, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykolog inden 6 måneder efter den begivenhed, som er grund til, at du ønsker psykologhjælp. Men henvisningen kan også henvises senere – dog senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Ved incest/seksuelle overgreb eller depression er der ingen tidsbegrænsning. Har du været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse ret til tilskud til 12 samtaler.  Ved moderat depression og angst er det imidlertid muligt at få 2×12 samtaler.(2)

Børn og unge har også ret til tilskud til psykologhjælp ved lægehenvisning. Dog ikke ved kategori 10 og 11.(2)

På hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk kan du søge efter psykologer og indsnævre søgningen efter geografisk områder, speciale, og om, hvorvidt psykologen tager imod klienter med henvisning fra egen læge.

Psykoterapeut

Psykoterapeuter tilbyder ligesom psykologer forskellige former for terapi. I modsætning til psykologer er titlen som psykoterapeut ikke en beskyttet titel, hvilket betyder, at enhver i princippet kan kalde sig psykoterapeut. (1)

Der er ingen kontrol af psykoterapeuter og det kan derfor være svært at gennemskue, hvilken uddannelse, kompetence og erfaring den enkelte psykoterapeut har.

Det kan derfor være en hjælp at bruge Psykoterapeutforeningen til at søge efter en psykoterapeut, idet foreningen stiller en række krav til deres medlemmer. Psykoterapeutforeningen er en forening for psykoterapeuter, som: (1)

 • Har en mellemlang eller lang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter samt minimum tre års erhvervserfaring inden for dette område.
 • Har en psykoterapeutisk efteruddannelse med bestået eksamen fra en af de af foreningen godkendte psykoterapeutuddannelser.

Foreningens hjemmeside er www.psykoterapeutforeningen.dk.

Fysioterapi

Mange kommuner tilbyder psykiatrisk fysioterapi. I Fysioterapien arbejdes der med udgangspunkt i kroppen. Når patienten begynder, får vedkommende lavet en ressourceorienteret kropsundersøgelse, som bliver udgangspunkt for den fysioterapeutiske behandling. Sammen udarbejdes derefter målene for behandlingen.Psykiatrisk fysioterapi i mange kommuner.Et mål kunne være at få en større forståelse af kroppen og dens signaler ved at blive bedre til at mærke den. Der arbejdes med forskellige øvelser og aktiviteter inden for psykiatrisk fysioterapi. Det kan f.eks. dreje sig om at styrke evnen til at stå på sine ben samt at blive mere bevidst om sin egen krop. Behandlingen foregår som regel individuelt og kan videreføres i et gruppeforløb. (2)

Traumeklinikker, CETT og RCT m.fl.

Der findes en række klinikker og centre over hele landet med speciale i behandling og rehabilitering af torturoverlevere og andre traumatiserede flygtninge. Fælles for mange af disse klinikker er at de benytter sig af en bred palette af behandlinger og støtte. Det kan være både medicin, terapi, fysioterapi samt social støtte mv. Ligeledes er der som udgangspunkt altid adgang til tolkebistand. (2)

Disse klinikker er kun for en specifik målgruppe, nemlig traumatiserede flygtninge eller torturoverlevere.

Enkelte klinikker er dog ved at åbne lidt op overfor definitionen af deres målgruppe. Således kan man måske komme i betragtning såfremt man har pådraget sig PTSD i udlandet. Det betyder at der på den måde åbnes en mulighed for soldater, nødhjælpsarbejdere og andre udstationerede at komme i behandling. (2)

Veterancentre

Alle soldater, både tidligere og nuværende har ret til behandling samme steder og på samme vilkår som “almindelige borgere”. Der arbejdes på at oprette flere veterancentre, der skal hjælpe veteraner og deres pårørende. Indtil da arrangeres psykologstøtte mv. af Institut for Militærpsykologi, hvor man kan henvende sig både som veteran og som pårørende til en veteran.

Der er nu åbnet op for at veteraner kan behandles på samme vilkår som traumatiserede flygtninge. Dette betyder at flere af disse traumecentre nu også tilbyder behandling til veteraner. Dette gælder fx. Center for Traume og Torturoverlevere  og Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri. Der er sikkert også andre steder. Du kan spørge de pågældende steder, så kan de sikkert hjælpe dig videre. (2)

Angstklinikker

Der findes angstklikker i de fleste kommuner eller regioner. Disse er for de flestes vedkommende specialiseret i angst- og tvangslidelser. Men til trods for at PTSD er kategoriseret som en angstlidelse, så falder dette uden for mange klinikkers kompetenceområde. Men nogle har gode erfaringer og de nødvendige kompetencer til at behandle PTSD.

Du henvises til angstklinikken via din egen læge eller en speciallæge. Har den angstklinik du er tilknyttet ikke den fornødne kompetence, kan de viderehenvise dig til en anden angstklinik. (2)

Kilder
 1. Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade. ”Behandlingstilgange”. www.vioss.dk.
 2. Psykologer i Danmark. ”Offentlige tilskudsordninger.”www.psykologeridanmark.dk.
 3. Danske Regioner. ”Regionerne klar til hurtig udredning i psykiatrien. August 2014. www.regioner.dk.
 4. Psykologer i Danmark. ”Autoriserede psykologer.”www.psykologeridanmark.dk.

Opdateret den