Har du ikke fuld kontrol over hvad du siger og gør?

Opdateret 25. august 2023

Føler du, at du har flere jegér og ikke altid har fuld kontrol over, hvad du gør, siger, føler, mærker og tænker, så kan det være, at du har en ny form for dissociativ tilstand kaldet Partial dissociativ identitetstilstand. Her har man alteridentiteter, men det er kun én selv, der har styringen. Andre alteridentiteter vil dog påvirke én uden at tage den fulde styring med ens sind og krop.

Partial dissociativ identitetstilstand er en ny diagnose

Partial dissociativ identitetstilstand er en ny diagnose, som er kommet i det diagnosesystem, ICD-11, som er trådt i kraft i hele verden fra januar 2022.(1) En arbejdsgruppe er i øjeblikket ved at oversætte ICD-11 til dansk, så diagnosen vil først træde i kraft i Danmark omkring 2027.(6)

Før den nye diagnose, var der mange, som ikke helt opfyldte kriterierne for Dissociativ Identitetstilstand (DID). Enten fordi de ikke opfyldte kriterierne endnu, men sikkert ville gøre det i fremtiden, eller fordi de havde en smule anerledes DID ved for eksempel ikke at have hukommelsestab. De er således delvise former af DID med de samme mønstre af barndomstraumer og komorbidtet som ved dem med DID.(2)

Et spektrum af dissociative oplevelser og tilstande

En almindelig set gruppe af personer har ikke den ekstreme separation af identiteter som ved DID, men har en række af dissociative oplevelser og signifikant identitetsforvirring og identitetsforandring. Personer med denne slags DID ser ikke dem selv som havende DID, men føler sig ofte så anderledes, at de ser sig selv som havende serier af forskellige jegér (fx ”Jeg ved det var mig, men jeg følte det som om jeg observerede mig selv.” ”Jeg kunne ikke tro, hvad det var jeg sagde, og hvordan jeg opførte mig”.)(2)

Man kan vælge at se på DID og Partial DID som et spektrum, hvor DID og Patial DID repræsenterer en række af dissociative oplevelser med mere eller mindre amnesi og mere eller mindre udformede og karakteristiske identitets tilstande eller dele af personligheden.(2)

1,5 % af befolkningen har Dissociativ identitetstilstand

Myten siger, at Dissociativ Identitetstilstand (DID) er en sjælden lidelse. Det passer ikke. Lidelsen rammer 1,5 % af den voksne befolkning.(5) Det er det samme som dem, der har OCD. Faktisk er DID mere almindeligt end fx autismespektrumforstyrrelse (ca. 1 %) eller skizofreni (0,3 – 0,7 %).(8) Atter andre vil opfylde kriterierne for diagnosen ”Partial dissociativ identitetstilstand”.(1)

Sådan skabes alter identiteter

En uorganiseret tilknytning i barndommen, kan sætte personer i risiko for at udvikle Partial DID senere i livet. Derudover er Partial DID almindeligvis forbundet med seriøse traumatiske begivenheder eller kroniske livsomstændigheder. Det inkluderer fysisk, seksuel eller følelsesmæssig vold eller omsorgssvigt. Følelsesmæssig vold er et konsistent mønster af vold, der nedgør og kontrollerer. Fx tavshed, trusler, verbal chikane, skjulte anklager.(1)

Selve alteridentiteter bliver skabt for at kunne klare enten overvældene traumer, eller ændringer i hverdagslivet, der ikke kan klares af nogen af de eksisterende identiteter. For eksempel et alter, der er skabt for at klare seksuelt misbrug er måske ikke i stand til at klare stigende grader af misbrug, og skaber andre alteridentiteter for at klare noget af det misbrug. De kan også blive skabt, hvis man allerede har en kompleks dissociativ tilstand.(4)

Kun én alter identitet er dominerende

Ved Partial DID har man mindst to særskilte identiteter. De er hver især forskellige i, hvordan de handler, oplever, opfatter og forholder sig til dem selv, kroppen og verden omkring dem.(1)

En alteridentitet er dominerende og fungerer i hverdagen, og de andre identiteter er mindre dominerende og kan trænge sig på, på forskelig vis. Fx kognitivt via ens tanker eller affektivt ved at påvirke ens følelser, så man føler sig bange, vred eller skamfuld.  De kan også give en opfattelse af, at man bliver berørt, hører nogle stemmer eller ser noget flygtigt. Motorisk kan de give nogle ufrivillige bevægelser eller måske få én til at foretage en handling, som man ikke ønsker. Under alle omstændigheder opleves disse former for indtrængen i ens hverdag som forstyrrende og typisk negative for den dominerende alter identitet.(1)

Ikke-dominerende alteridentiteter tager ikke kontrollen

De ikke-dominerende alteridentiteter tager ikke kontrol over den dominerendes bevidsthed og funktion, mens den dominerende alteridentitet præsterer i dagligdagen ved forældreskab, socialt  og på jobbet. Der kan dog være lejlighedsvise, begrænsede og forbigående episoder, hvor en ikke-dominerende alteridentitet overtager den udøvende kontrol for at engagere sig i en afgrænset adfærd. Det kan fx være som reaktion på ekstreme følelsesmæssige tilstande eller under episoder med selvskade.(1)

Den dissociative indtrængen fra ikke-dominerende alteridentiteter oplever den dominerende identitet inde i sig selv. Det er ikke sikkert, at den er indlysende for dem omkring person.(1)

Typer af alteridentiteter

Diagnosen Partial DID kræver ikke nogle bestemte typer alteridentiteter. Typen af identiteter afhænger af, hvad man har behøvet for at overleve. Alle alteridentiteter kan kategoriseres som i en af følgende dele af personligheden:(4)

 • Tilsyneladende normale dele af personligheden (ANP)

De klarer hverdagen på alle tidspunkter, hver med forskellige roller. En ANP kan have amnesi eller være følelsesmæssigt uden forbindelse til tidligere traumatiske hændelser.

 • Følelsesmæssige dele af personligheden (EP)

De holder på traumatiske minder, ofte ”traumatisk hukommelse, der ofte sidder fast i hukommelsens sensoriske del og er uvidende om tidens gang”. Opgaver, der vedrører dagliglivet forvaltes i stedet for af ANPere – fx arbejde, madlavning og forældreskab.

Altertyper kan være unge, gamle, være af modsat køn, have handicaps, have forskellige fysiske lidelser, forskelligt udseende, være døde og meget mere. Der er mange forskellige altertyper.(4)

En værdifuld og kreativ fordel

Psykoterapeut Dr. Alison Miller udtaler, at det at have flere alteridentiteter er kaldet en forstyrrelse i psykiatrien, men at det faktisk er en ”værdifuld, kreativ fordel”, som gør en person ”tilpasset til at leve med igangværende traumer”. Miller erklærer, at det at have flere alteridentiteter ”ikke er en ringere måde at være på”, og at det har nogle fordele.(4)

Fordele kan være, at have nogle alteridentiteter, som ikke bliver distraheret af følelser eller af at klare hverdagslivet, så de er i stand til at have et enkelt fokus og gøre fantastiske ting.(4) Faktisk er personer med DID gerne kreative, fantasifulde og intelligente mennesker.(5)

Ingen hverdagsamnesi

Ved Partial DID er det ikke nødvendigt med amnesi overfor, hvad andre alteridentiter foretager sig. Det er muligt for en person at være klar over, hvad de foretager sig det meste af tiden. Det kaldes medbevidsthed.(8) Hvis der opstår amnesi, er det normalt kortvarigt og begrænset til ekstreme følelsesmæssige tilstande eller episoder med selvskade.(1)

Partial Dissociativ identitetstilstand kan komme gennem hele livet

Partial DID kan komme til udtryk på ethvert stadie i livet, lige fra tidlig barndom til sent i voksenlivet. Lidelsen kan blive trigget ved, at man bliver fjernet fra igangværende traumatiserende omstændigheder, død eller seriøs sygdom hos voldudøveren, eller ved, at man oplever andre traumatiske oplevelser.(1)

Selvom symptomer spontant kan aftage med alderen hos ældre voksne, kan perioder med øget stress få symptomerne i gang igen.(1)

Lidelser samtidig med Partial Dissociativtilstand

Fordi Partial DID er et resultat af traumer, har de ramte gerne PTSD og Kompleks PTSD. Ofte har de også angstforstyrrelser, depression, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelse og neurologisk symptomer uden påviselig forklaring. Fx unormale bevægelser, paralyser, ikke-epileptiske anfald, eller ændret, fraværende eller reduceret følsomhed på hud, syn eller hørelse. En gang imellem vil de også opleve dissociativ psykose udløst af ekstrem stress og forbundet med dissociative symptomer.(3)

Har jeg Partial DID eller er det min PTSD eller Kompleks PTSD?

Partial DID involverer gennemgribende ændringer i identitet og følelse af handlefrihed. Ved PTSD og ved Kompleks PTSD kan sådanne ændringer forekomme, men de er begrænset til episoder med genoplevelse af hændelser, fx flashbacks. Hvis symptomer, der er forenelige med dissociativ indtrængning, udelukkende forekommer under sådanne episoder i forbindelse med PTSD og ved Kompleks PTSD, er en yderligere diagnose af Partial DID ikke berettiget.(1)

Har jeg Partial DID, eller er det skizofreni eller en psykotisk forstyrrelse?

At høre stemmer eller have tanker, der trænger sig på sker også ved skizofreni og andre psykotiske forstyrrelser. Ved Partial DID har man imidlertid typisk ikke følgende symptomer: (1)

 • Vrangforstillinger.
 • Formal Thought Disorder, hvor man har abnormale måder at udtrykke sig sprogligt og skriftligt på.
 • Negative symptomer, hvor det ser ud til, at man trækker sig væk fra verden omkring en, og ikke tager interesse i hverdags sociale interaktioner, og ofte virker følelsesløs og flad.
 • Hurtigt svingende symptomer som ved Acute and Transient Psychotic Disorder.

Ved fravær af andre symptomer, der understøtter en diagnose af skizofreni og anden psykotisk lidelse, kan påtrængende fænomener såsom at høre stemmer antyde tilstedeværelsen af alteridentiteter.(1)

Værktøj til diagnostisering af Dissociativ identitetstilstand

Et af de værktøjer, som bruges ved diagnostisering af Dissociativ identitetstilstand (DID) er ”Det Diagnostiske Strukturelle Interview SCID-IV”. Det er “the gold star” indenfor diagnostisering af DID. Det kan give én en fornemmelse af, hvilke udfordringer dissociation giver én. Værktøjet skal dog bruges af en psykiater eller specialpsykolog i psykiatri, hvis man ønsker en diagnose, da DID nemt kan forveksles med lignende lidelser, specielt “Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse”, tidligere kaldet Borderline.

Diagnosen 6B65 Partial dissociativ identitetstilstand

Psykiatere og specialpsykologer bruger diagnosesystemet ICD-10 fra World Health Organization, men omkring 2027 vil de gå over til det nye ICD-11, hvor Partial dissociativ Identitetstilstand er placeret i en gruppe af diagnoser, som kaldes dissociative tilstande.(1)

Beskrivelse af diagnosen 6B65 Delvis Dissociativ Identitets Forstyrrelse

Partial dissociativ identitetstilstand er karakteriseret af forstyrrelse af identiteten, hvoraf der er to eller flere særskilte personlighedstilstande (dissociative identiteter) forbundet med markant diskontinuitet (mangel på sammenhæng) i følelsen af selv og selvkontrol. (1)

Hver personlighedstilstand indeholder dets eget mønster af at opleve, opfatte og forestille sig, og forholde sig til selv, krop og omgivelserne. En personlighedstilstand er dominerende og fungerer normalt i dagliglivet, men bliver afbrudt af en eller flere ikke-dominante personlighedstilstande (dissociativ indtrængen). Disse trængen sig på kan være kognitive, affektive, perceptuelle, motoriske eller adfærdsmæssige. De opleves som indblanding i den dominante personlighedstilstands funktion og er typisk aversive. De ikke-dominerende personlighedstilstande tager ikke tilbagevendende eksklusiv kontrol over individets bevidsthed og funktion, men der kan være lejlighedsvis, begrænsede og forbigående episoder, hvor en særskilt personlighedstilstand påtager sig eksklusiv kontrol for at engagere sig i afgrænset adfærd, såsom som reaktion på ekstreme følelsesmæssige tilstande eller under episoder med selvskade eller genopførelsen af traumatiske minder. (1)

Symptomerne er ikke bedre forklaret af en anden mental, adfærdsmæssig eller neuroudviklings forstyrrelse og skyldes ikke den direkte effekt på centralnervesystemet fra et stof eller medicin, inklusiv effekt af abstinenser og skyldes ikke en sygdom i nervesystemet eller en Sleep-Wake disorder.(1)

Symptomerne resulterer i signifikant forringelse i personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige funktionsområder. (1)

 

Kilder
 1. World Health Organization.”ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 02/2022). www.icd.who.int
 2. PODS. DID or DDNOS: Does it matter.”
 3. DID Research. “Symptoms”. 3. februar 2022. Did-research.org.
 4. Alters in Dissociative Identity Disorder. (Jun 25, 2018). Traumadissociation.com. Retrieved Jun 25, 2018 from https://traumadissociation.com/alters. License: CC BY-SA 4.0
 5. Journal of Trauma & Dissociation. “Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder, third revision.” International Society for the Study of Trauma and Dissociation. 3. marts 2011. Side 116, 117, 118, 120-123, 125, 126, 132. www.isst-d.org. Nyeste version den 2. februar 2022.
 6. Klinisk professor i psykiatri, projektleder for oversættelsesarbejdet af ICD-11, René Ernst Nielsen. E-mail af 26. april 2023.